top of page

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING– RINGERIKE SVØMMEKLUBB, «RSK»

Sist oppdatert 14.10.2023
Denne personvernerklæringen gjelder for Ringerike svømmeklubb, org.nr. 979387857, ("RSK").

RSK er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.


Hvilken personopplysninger behandler RSK?
Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Medlemmer i RSK

  • Ansatte i RSK 

  • Foresatte eller andre personer som påtar seg en rolle i RSK som ikke forutsetter medlemskap eller ansettelse

  • Besøkende på vår nettside, og sider knyttet til våre digitale tjenester.


Medlemsopplysninger
RSK samler inn og behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig for deres
medlemskap og aktivitet i idretten. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i RSK. Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, familierelasjoner, betalingskrav, lisens/forsikring, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, roller du har i idretten og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet.


Opplysninger om andre personer
RSK behandler også personopplysninger for personer som registreres i RSK sine systemer uten
medlemskap. Det kan f.eks. være foresatt eller personer som påtar seg en rolle i idretten som ikke forutsetter medlemskap eller ansettelse.


Informasjonskapsler på nettsider ("Cookies")
Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på din PC. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt. Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.
RSK benytter analyseverktøy for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsidene. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden.


Utlevering av personopplysninger
RSK benytter Spond  Club som løsning for brukertilgang/pålogging til
medlemsregistrene, og utleverer fødselsdato, navn, mobiltelefon og e-postadresse i denne
sammenheng. RSK utleverer personopplysninger til Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret for styre og ledelse i alle juridiske organisasjonsledd fordi vi er rettslig forpliktet til dette. RSK behandler personopplysninger for å kunne utøve nødvendig personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, ferie/fravær, opplysninger om pårørende, utdannelse og stilling. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle ansettelsesavtalen med den enkelte. Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos RSK. Visse opplysninger vil oppbevares i en periode etter ansettelsesforholdet er avsluttet i henhold til det som er påkrevd av regnskapslovens oppbevaringsplikt. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling, med mindre vedkommende blir ansatt.


Sletting
RSK beholder dine personopplysninger så lenge det trengs for de formålene som opplysningene er samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter. Dette betyr at RSK oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav om oppbevaringstid i lover og forskrifter. Oppbevaringsforpliktelsene vil variere i henhold til ulik lovgivning, også etter at ens aktive forhold til idretten er avsluttet. Eksempler på dette er i forbindelse med forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at en har idrettsresultater eller roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger.


Dine rettigheter
Vår behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med forskrift, samt EUs personvernforordning somgjelder som norsk lov. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel III. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene.


Rett til innsyn
Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger RSK foretar, samt
grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne
personvernerklæringen. Dersom du er registrert i RSKs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv. Dette gjelder f.eks personopplysninger registrert i konkurranseaktivitet. Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.


Retting, sletting og begrensning i behandling
Dersom RSK behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at RSK skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.


Samtykke
Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. RSK vil da slette dine personopplysninger med mindre RSK har hjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller i henhold til andre lovhjemler. Når du trekker ditt samtykke innebærer det at ditt forhold til RSK avsluttes, og at f.eks. roller og verv du har avsluttes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykket trekkes tilbake.


Klage
Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer eller RSKs overholdelse av
personvernregelverket kan du klage til Datatilsynet.


Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.


Kontakt
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine
rettigheter, kan du ta kontakt med oss:
Ringerike svømmeklubb
Furuhallveien 17A, 3512 Hønefoss
epost: leder@ringerikesvommeklubb.no

bottom of page